Všeobecné obchodní podmínky

firmy Audit-web, spol. s r.o., Průmyslová 989/12a, 747 23 Bolatice, IČ: 28610385

Firma je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 34549

Vydané v souladu s § 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Firma Audit-web, spol. s r. o. (dále jen poskytovatel) poskytuje služby prostřednictvím svých zaměstnanců, účetnictví, či daňovou evidenci.

Firma, právnická i fyzická osoba (dále jen objednavatel).

Předání dokladů a pokynů pro zpracování

Předání dokladů a pokynů pro zpracování bude probíhat písemně, telefonicky, elektronicky či osobně. 

Termín pro dodání podkladů pro zpracování mezd do 5 dne následujícího měsíce.

Termín pro dodání dokladů a podkladů pro zpracování DPH u měsíčních/čtvrtletních plátců do 10 dne následujícího měsíce/čtvrtletí.

Termín zaslání podkladů pro odvody z mezd do 10 dne následujícího měsíce.

Termín zaslání podkladu pro úhradu DPH u měsíčních/čtvrtletních plátců do 20 dne následujícího měsíce/čtvrtletí.

 

V případě nedodání úplných podkladů včas bude doba zpracování přiměřeně prodloužena.

Pokud nejsou dodány podklady pro mzdy, má se za to, že u pracovních poměrů, které trvají, nejsou žádné změny (dovolená, nemoc …).

U dohod o provedení práce, u měsíční mzdy bude vystavena mzda dle smlouvy, u hodinové nebyly hodiny odpracovány.

Má se za to, že všechny dodané doklady a údaje na nich uvedené proběhly ve skutečnosti tak, jak jsou na nich zachyceny a mají bezprostřední souvislost jen s podnikatelskou činností, která je předmětem zdanění.

Oprava zaúčtování, dodání dokladů po odeslání přiznání, či zpracování mezd bude zpoplatněno.

Účtujeme pouze dodané doklady.

Povinnosti a práva poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje pro objednatele vést jeho účetnictví, nebo daňovou evidenci, zpracovávat ročně přiznání k daním, ke kterým je objednatel registrován, a tato registrace byla předána poskytovateli. Měsíčně zpracovat mzdy.

Poskytovatel se zavazuje vést komunikaci, včetně účasti na kontrolách, se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení a Finančním úřadem.

Poskytovatel považuje pokyny objednatele za závazné, upozorní ho však na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes takové upozornění na splnění pokynu trvá, poskytovatel neodpovídá za škodu takto vzniklou.

Poskytovatel odpovídá objednateli za správnost poskytnutých služeb (zpracovaného účetnictví, mezd, přiznání k DPH apod.) s výjimkou případů, kdy je nesprávnost poskytnutých služeb způsobena tím, že objednatel poskytne poskytovateli nepřesné, neúplné, nepravdivé nebo opožděné údaje, neodstraní nedostatky v dokladech a trvá na jejich zaúčtování, doplní nebo pozmění doklady po jejich zpracování, přes upozornění na možná rizika a různé možnosti výkladu právních předpisů trvá na zpracování dokladů způsobem, který není s právní úpravou plně v souladu.

Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou tím, že objednatel nepředá poskytovateli podklady potřebné pro poskytnutí služeb v dohodnutých termínech a dojde tak k opožděnému podání daňového přiznání, hlášení či opožděné platbě.

Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl od objednatele v souvislosti s výkonem činností, pokud této povinnosti není zproštěn obecně závazným právním předpisem nebo objednatelem.

Dodržuje při poskytování služeb termíny stanovené zákony a ostatními platnými a účinnými právními předpisy, za podmínky, že objednatel k tomu poskytne potřebnou součinnost v podobě včasného předložení veškerých dokladů, obsahující všechny náležitosti.

Předá objednateli zpracované výstupy v elektronické podobě v dohodnutém rozsahu a termínech. Po skončení zdaňovacího období předá poskytovatel objednateli zpracovaná data za celé zdaňovací období v dohodnutém rozsahu včetně roční účetní závěrky na elektronickém nosiči dat, a to nejpozději do tří měsíců po předání posledních dokladů týkajících se příslušného zdaňovacího období a za podmínky, že bude objednatelem uhrazena vyúčtovaná odměna za poskytnuté služby. Na žádost objednatele lze předat zpracované výstupy i v tištěné podobě, tato služba je zpoplatněna.

Poskytovatel je pojištěn na odpovědnost za škodu, která by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s poskytováním služeb.

Účtuje a inkasuje od objednatele splatnou odměnu za poskytnuté služby. Pro případ prodlení s úhradou odměny od splatnosti za poskytnuté služby o více než 5 dnů může poskytování služeb pozastavit, či ukončit. K odměně bude připočtena DPH ve výši podle platné a účinné právní úpravy.

Další náklady, které by mohly vzniknout poskytovateli nad rámec běžných výdajů (např. správní poplatky) budou objednatelem hrazeny na základě dohody s poskytovatelem.

Poskytovatel je oprávněn upravit výši sjednaných odměn z důvodu meziroční inflace, kterou vyčísluje Český statistický úřad, za rok předcházející vyjádřená v procentech. Vždy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna je poskytovatel oprávněn zvýšit požadované odměny za poskytované služby z důvodů inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím.

Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje předávat poskytovateli průběžně a včas účetních a daňových dokladů souvisejících s předmětnou podnikatelskou činností ke zpracování. Doklady musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované platnými a účinnými právními předpisy a položky na nich musí být jednoznačně identifikované. Doklady týkající se nákladů, které nebudou jednoznačně identifikované, budou zaúčtovány jako nedaňové. Objednatel odpovídá za vyloučení duplicit.

Poskytnout poskytovateli bez zbytečného prodlení všechny další informace a dokumenty, které mohou jakkoli ovlivnit výsledky hospodaření nebo daňovou povinnost objednatele,

Užívat poskytnuté služby výhradně pro svoji potřebu. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích, radách, pokynech a doporučeních, o nichž se v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl, a to i po skončení zpracování účetnictví. Zejména objednatel nesmí ani po skončení platnosti této smlouvy sdělovat třetím osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele údaje o obsahu rad, které jsou zhotovitelem poskytovány

Na výzvu poskytovatele předložit k nahlédnutí dříve zpracované doklady, které mají souvislost s poskytováním služeb,

V případě zjištění chyby a uložení sankce objednateli ze strany kontrolních orgánů za účetní období, kdy účetní služby poskytoval poskytovatel (zpracování účetnictví, mezd, přiznání k DPH apod.) V tomto případě se obě strany sejdou a poskytnou si vzájemnou součinnost nutnou pro minimalizaci vzniklé škody. Pro potřeby případného řešení škod objednatel zprošťuje poskytovatele mlčenlivosti.

Na výzvu poskytovatele se dostavit k jednání o záležitostech, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb, či způsobit škodu.

Vystavit potřebný počet plných mocí znějících na poskytovatele, ukáže-li se to nutné pro řádné poskytnutí služby poskytovatelem nebo vyžaduje-li to situace a poskytovatel o to objednatele požádá.

Ceny za účetní práce

Ceny za účetní práce jsou stanoveny individuálně dle konkrétních podmínek spolupráce.

Cena je kalkulována dle počtu zpracovaných dokladů, zda je klient plátcem DPH, množství vozidel používaných k podnikání a zpracování přiznání k silniční daní. Množstvím zpracovaných mezd, nových a končených pracovních poměrů.
Zda se jedná o vedení daňové evidence, nebo zpracování účetnictví. Počet zpracovaných a podaných daňových přiznání.

Dále je cena kalkulována dle kvality dodaných dokladů (doplnění a opravy). Určitě se nám lépe pracuje, pokud jsou doklady dodávány včas a najednou (veškeré doklady k pohybům v bance, pokladně).

Minimální měsíční cena za vedení účetnictví, daňové evidence u plátce DPH je 500,-Kč.

Cena za práce konané mimo smlouvy a kalkulace např. při kontrolách, individuálních požadavcích je 590,-/za každou započatou hodinu.

Cena za ujeté km při jednáních na úřadech (kontroly, podání vysvětlení) je stanovena dle platných právních předpisů. Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 157 až 158, pro rok 2015 činní 5,80 Kč/km.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Společná ujednání

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou obě strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů, jež pozbyla platnosti.

V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků kterékoli ze stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5.2015

 

V Bolaticích dne 25. 5.2015

Vypracoval: Ing. Lenka Mušálková

137,- Kč
113,- Kč bez DPH
Náhradní polštářek do razítek Trodat Professional 5200, 5430, 5431, 5030, 5430/L, 5546 a 5435.
Textová razítka určena pro víceřádkové otisky. Možnost umístit do razítka logo, tabulku, dlouhý text, popř....
Razítka jsou vhodná pro umístění loga a všech firemních údajů, víceřádkové a dlouhé texty, vícebarevné otisky....
Kovový vizitkář v černo - stříbrné lesklé barvě. Vhodný do tašky, kabelky či do kapsy. Kapacita je cca 10 ks...
Kovový vizitkář ve stříbrné lesklé barvě doplněn o černou koženku. Vhodný do tašky, kabelky či do kapsy....
Papír s oboustranou ražbou struktury plátna.

Warning: XMLReader::XML(): Empty string supplied as input in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 12

Warning: XMLReader::read(): Load Data before trying to read in /data/web/virtuals/45266/virtual/www/wp-content/themes/auditweb/ProductReader.php on line 13
Barva R 9 má extrémně všestranné použití. Je vhodná jak pro manuální razítkování, tak pro využití ve...
Barva R 9 má extrémně všestranné použití. Je vhodná jak pro manuální razítkování, tak pro využití ve...
Barva Coloris121 P je rychleschnoucí, pigmentovaná barva na solventní bázi, která je určena pro značení dobře...